PlanetaGracza.pl Sp. z o.o.

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest firma PlanetaGracza.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Orzechowa 18, NIP: 8992818037.
2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Serwis facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.

Warunki uczestnictwa

4. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie zamieszkałe w Polsce.
5. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.
6. Warunkiem udziału w konkursie jest polubienie fanpage’a PlanetaGracza: https://www.facebook.com/Planetagracza
oraz
odpowiedzenie na pytanie konkursowe: „Jaka gra mogłaby się dziać w Poznaniu?” Odpowiedź należy wysłać na adres e-mail konkurs@planetagracza.pl podając w wiadomości również nazwę swojego profilu w serwisie Facebook.
7. Konkurs trwa do 21 października 2021 roku, do godz. 19:00.
8. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 21 października za pośrednictwem fanpage’a PlanetaGracza.
9. Konkurs odbywa się za pośrednictwem fanpage na portalu społecznościowym Facebook znajdującym się pod adresem: https://www.facebook.com/Planetagracza/
10. W konkursie nie mogą brać udziału:
a. osoby pozostające w stosunku zlecenia, pracy, wolontariatu, a także pełniące funkcje w organach oraz świadczące pracę lub usługi na podstawie innego stosunku prawnego na rzecz ORGANIZATORA lub SPONSORA;
b. osoby będąca członkami KOMISJI KONKURSOWEJ lub KOMISJI REKLAMACYJNEJ;
c. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice każdego z małżonków, a także osoby pozostające we wspólnym pożyciu lub prowadzące wspólne gospodarstwo domowe ze wskazanymi powyżej osobami.

Zadanie konkursowe

11. Zadanie konkursowe polega na:
a. polubieniu fanpage’a PlanetaGracza: https://www.facebook.com/Planetagracza/
oraz
b. odpowiedzeniu na pytanie konkursowe: „Jaka gra mogłaby się dziać w Poznaniu?”. Odpowiedź należy wysłać na adres e-mail: konkurs@planetagracza.pl podając w wiadomości również nazwę swojego profilu w serwisie Facebook.
12. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną propozycję odpowiedzi.
13. W konkursie zostanie wyłonionych pięciu zwycięzców.
14. Najciekawsza, najlepsza, najzabawniejsza praca konkursowa zostanie wybrana przez członków redakcji portalu PlanetaGracza.pl.
15. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres z którego dostarczona została odpowiedź na pytanie konkursowe.
16. Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych i zachowanie kultury w wypowiedziach.
17. Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy i niecenzuralne słowa będą usuwane i nie będę brały udziału w konkursie.

Nagrody

18. Nagrodami w konkursie jest 5 biletów na wydarzenie Poznań Game Arena 2021. Każdy zwycięzca otrzymuje jeden bilet, który uprawnia do jednorazowego wejścia na teren wydarzenia w wybranym dniu trwania imprezy (22-24 października 2021)
19. Nagrodę Organizator będzie wysyłać poprzez e-mail.
20. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na fanpage’u: PlanetaGracza.
21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada.
22. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody.
23. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych profili w serwisie Facebook, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

Reklamacje

24. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: kontakt@planetagracza.pl.
25. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W tytule wiadomości prosimy dodać opis (Konkurs na Facebooku – tytuł konkursu).
26. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia.

Obowiązek informacyjny

27. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest firma PlanetaGracza.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Orzechowa 18, NIP: 8992818037. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: kontakt@planetagracza.pl.
28. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez fanpage na Facebooku PlanetaGraczaPromocjeOkazje.
29. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy (oraz innych nagrodzonych osobach), a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.

Postanowienia końcowe

30. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
31. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby organizatora.
32. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania.
Informacja o zmianach będzie zamieszczona na fanpage’u PlanetaGracza.
33. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.