PlanetaGracza.pl Sp. z o.o.

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest firma PlanetaGracza.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Orzechowa 18, NIP: 8992818037.
2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Serwis facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.

Warunki uczestnictwa

4. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie zamieszkałe w Polsce.
5. Warunkiem udziału w konkursie jest wykonanie zadania konkursowego, które polega na wymyśleniu całkiem nowej postaci, która będzie bronić miasta Gotham. Szczegóły znajdują się na tej stronie.
6. Odpowiedź należy wysłać na adres e-mail: konkurs@planetagracza.pl.
7. Konkurs trwa od 30 listopada do 7 grudnia 2022 roku do końca dnia.
8. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do 14 dni od daty zakończenia konkursu na stronie internetowej PlanetaGracza.pl.
9. Konkurs odbywa się na stronie internetowej PlanetaGracza.pl.
10. W konkursie nie mogą brać udziału:
a. osoby pozostające w stosunku zlecenia, pracy, wolontariatu, a także pełniące funkcje w organach oraz świadczące pracę lub usługi na podstawie innego stosunku prawnego na rzecz ORGANIZATORA lub SPONSORA;
b. osoby będąca członkami KOMISJI KONKURSOWEJ lub KOMISJI REKLAMACYJNEJ;
c. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice każdego z małżonków, a także osoby pozostające we wspólnym pożyciu lub prowadzące wspólne gospodarstwo domowe ze wskazanymi powyżej osobami.

Zadanie konkursowe

11. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną propozycję odpowiedzi.
12. W konkursie zostanie wyłoniony jeden zwycięzca.
13. Najciekawsza, najlepsza, najzabawniejsza praca konkursowa zostanie wybrana przez członków redakcji portalu PlanetaGracza.pl.
14. Zwycięzca Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres z którego dostarczona została odpowiedź na pytanie konkursowe.
15. Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych i zachowanie kultury w wypowiedziach.
16. Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy i niecenzuralne słowa będą usuwane i nie będę brały udziału w konkursie.

Nagrody

17. Nagrodą w konkursie jest:
a. Gra Gotham Knights w wersji na PC.
18. Nagrodę Organizator będzie wysyłać za poczty e-mail.
19. Nagrodę należy odebrać najpóźniej do 30 dni od otrzymania, po tym czasie Nagroda traci ważność.
20. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy (imię oraz zaszyfrowany adres e-mail) na stronie PlanetaGracza.pl.
21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada.
22. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody.
23. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych profili w serwisie Facebook, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

Reklamacje

24. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: kontakt@planetagracza.pl.
25. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W tytule wiadomości prosimy dodać opis (Konkurs na Facebooku – tytuł konkursu).
26. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia.

Obowiązek informacyjny

28. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest firma PlanetaGracza.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Orzechowa 18, NIP: 8992818037. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: kontakt@planetagracza.pl.
29. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez fanpage na Facebooku PlanetaGraczaPromocjeOkazje.
30. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy (oraz innych nagrodzonych osobach), a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.

Postanowienia końcowe

31. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
32. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby organizatora.
33. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania.
Informacja o zmianach będzie zamieszczona na fanpage’u PlanetaGraczaPromocjeOkazje.
34. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.