PlanetaGracza.pl Sp. z o.o.

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest firma PlanetaGracza.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Orzechowa 18, NIP: 8992818037.
2. Fundatorem nagrody jest Sponsor – Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 60-734, ul. Głogowska 14, NIP: 777-00-00-488.
3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Serwis facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.

Warunki uczestnictwa

4. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie zamieszkałe w Polsce.
5. Warunkiem udziału w konkursie jest odpowiedź na pytanie konkursowe. Szczegóły znajdują się na tej stronie.
6. Odpowiedź należy wysłać na adres e-mail: konkurs@planetagracza.pl.
7. Konkurs trwa od 4 października do 6 października 2023 roku.
8. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 6 października na stronie internetowej PlanetaGracza.pl.
9. Konkurs odbywa się na stronie internetowej PlanetaGracza.pl.
10. W konkursie nie mogą brać udziału:
a. osoby pozostające w stosunku zlecenia, pracy, wolontariatu, a także pełniące funkcje w organach oraz świadczące pracę lub usługi na podstawie innego stosunku prawnego na rzecz ORGANIZATORA lub SPONSORA;
b. osoby będąca członkami KOMISJI KONKURSOWEJ lub KOMISJI REKLAMACYJNEJ;
c. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice każdego z małżonków, a także osoby pozostające we wspólnym pożyciu lub prowadzące wspólne gospodarstwo domowe ze wskazanymi powyżej osobami.

Zadanie konkursowe

11. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną propozycję odpowiedzi.
12. W konkursie zostanie wyłonionych 10 zwycięzców.
13. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres z którego dostarczona została odpowiedź na pytanie konkursowe.
14. Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych i zachowanie kultury w wypowiedziach.
15. Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy i niecenzuralne słowa będą usuwane i nie będę brały udziału w konkursie.

Nagrody

16. Nagrodą w konkursie jest:
a) Do wygrania jest 10 biletów: 6 szt. na PGA Media Day oraz 4 szt. na sobotę.
17. Nagrodę Sponsor będzie wysyłać za pośrednictwem poczty e-mail.
18. Nagrodę należy odebrać najpóźniej 6 października.
19. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy (imię oraz zaszyfrowany adres e-mail) na stronie PlanetaGracza.pl.
20. Sponsor nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada.
21. Organizator oraz Sponsor nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody.
22. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych profili w serwisie Facebook, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

Reklamacje

23. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: kontakt@planetagracza.pl.
24. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W tytule wiadomości prosimy dodać opis (Konkurs Wygraj bilety na PGA 2023).
25. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia.

Obowiązek informacyjny

26. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest firma PlanetaGracza.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Orzechowa 18, NIP: 8992818037. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: kontakt@planetagracza.pl.
27. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez fanpage na Facebooku PlanetaGraczaPromocjeOkazje.
28. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy (oraz innych nagrodzonych osobach), a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.

Postanowienia końcowe

29. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
30. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby organizatora.
31. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania.
Informacja o zmianach będzie zamieszczona na stronie PlanetaGracza.pl.
32. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.