PlanetaGracza.pl Sp. z o.o.

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu działającym na zlecenie Sponsora jest Walk Creative Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Dzielnej 60, 01-029 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000289146, NIP: 5252409547, REGON: 141110498, kapitał zakładowy w wysokości: 50.000,00 zł, zł (dalej: „Organizator”).
2. Sponsorem Nagród w Konkursie jest „Vision Express SP” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02- 672) przy ul. Domaniewskiej 39, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000017397, posiadająca NIP 951-19-72-542, REGON 016305359 (dalej: „Sponsor”).
3. Partnerem Konkursu jest firma PlanetaGracza.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Orzechowa 18, NIP: 8992818037 (dalej: “Partner”).

Warunki uczestnictwa

4. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie zamieszkałe w Polsce.
5. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie najciekawszego autorskiego screenu z gry Fortnite. Screen należy wysłać na adres e-mail: konkurs@planetagracza.pl.
6. Konkurs trwa od X do X.
7. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do X za pośrednictwem strony internetowej PlanetaGracza.pl.
8. W konkursie nie mogą brać udziału:
a. osoby pozostające w stosunku zlecenia, pracy, wolontariatu, a także pełniące funkcje w organach oraz świadczące pracę lub usługi na podstawie innego stosunku prawnego na rzecz ORGANIZATORA lub SPONSORA;
b. osoby będąca członkami KOMISJI KONKURSOWEJ lub KOMISJI REKLAMACYJNEJ;
c. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice każdego z małżonków, a także osoby pozostające we wspólnym pożyciu lub prowadzące wspólne gospodarstwo domowe ze wskazanymi powyżej osobami.

Zadanie konkursowe

9. Zadanie konkursowe polega na przesłaniu najciekawszego autorskiego screenu z Fortnite na adres: konkurs@planetagracza.pl.
10. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną propozycję na screen.
11. W konkursie zostanie wyłonionych 2 zwycięzców, po jednym w kategorii Gamer oraz Gamerka.
12. Najciekawsza, najlepsza, najoryginalniejsza praca konkursowa zostanie wybrana przez Partnera.
13. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres z którego dostarczone zostało rozwiązanie zadania konkursowego.
14. Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych i zachowanie kultury w wypowiedziach.
15. Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy i niecenzuralne słowa będą usuwane i nie będę brały udziału w konkursie.

Nagrody

16. Nagrodami w konkursie są okulary męskie przeciwsłoneczne z kolekcji Unofficial x Fortnite o wartości 299 zł oraz okulary damskie z filtrem światła niebieskiego z kolekcji Unofficial x Fortnite o wartości 299 zł.
17. Nagrodę Organizator będzie wysyłać za pośrednictwem firmy kurierskiej.
18. Partner ma prawo do podania danych Zwycięzcy na portalu PlanetaGracza.pl.
19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada.
20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez Uczestnika.
21. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

Reklamacje

22. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: konkurs@planetagracza.pl.
23. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W tytule wiadomości prosimy dodać opis (Konkurs – tytuł konkursu).
24. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia.

Obowiązek informacyjny

25. Współadministratorami danych osobowych uczestników Konkursu są „Vision Express SP” Sp. z o.o. z siedzibą 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000017397, posiadająca NIP 951-19-72-542, REGON 016305359 (dalej „VE”) oraz portal PlanetaGracza.pl. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez VE prosimy o kontakt pod adresem email: iod@visionexpress.pl lub na adres wskazany w ust. 1 z dopiskiem „dane osobowe”.
26. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”).
27. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy (oraz innych nagrodzonych osobach), a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.

Postanowienia końcowe

28. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
29. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby organizatora.
30. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na portalu PlanetaGracza.pl.
31. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.